Regulamin-Umowa

Poniższy regulamin-umowa opisuje zasady współpracy pomiędzy pasażerem/klientem a odszkodowaniezalot.eu.

Rozpoczęcie sprawy poprzez stronę www.odszkodowaniezalot.eu. jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu-umowy przez pasażera/klienta.

1. Usługi odszkodowaniezalot.eu

 • weryfikacja możliwości uzyskania odszkodowania;
 • oszacowanie kwoty odszkodowania;
 • rozpoczęcie sprawy w liniach lotniczych;
 • prowadzenie sprawy;
 • negocjacje roszczenia;
 • pobieranie i wypłacenie kwoty odszkodowania pasażerowi/klientowi w terminie 3 dni od momenty otrzymania od linii lotniczych;
 • informowanie pasażera/klienta o przebiegu sprawy.

2. Obowiązki pasażera/klienta

Pasażer/Klient zobowiązuje się do:

 • przekazania odszkodowaniezalot.eu wszelkich informacji dotyczących sprawy;
 • udzielenia zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane pytania;
 • zaprzestania bezpośredniego kontaktu z liniami lotniczymi.

3. Prawa odszkodowaniezalot.eu

Podczas prowadzenia sprawy zastrzegamy sobie prawo do:

 • pozyskiwania informacji z zewnętrznych źródeł;
 • podjęcia działań prawnych, które mogą przyczynić się do wypłaty odszkodowania;
 • zaprzestania działań, bez uprzedniego poinformowania klienta, w wyniku pojawienia się nowych informacji w sprawie, które uniemożliwiają realizację założeń;
 • wyłączności roszczenia złożonego przez klienta, nawet w przypadku osobiście wysłanego wniosku do linii lotniczej;
 • kontaktu z klientem za pośrednictwem telefonu, listu bądź mediów elektronicznych.

4. Czas trwania umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas uzyskania odszkodowania.

5. Prawa pasażera/klienta

Pasażer/Klient ma prawo do zakończenia współpracy z odszkodowaniezalot.eu w każdym momencie, w drodze pisemnego powiadomienia w terminie 14 dni; mailowo na adres: basia@odszkodowaniezalot.eu.

6. Koszty

 • koszty usług odszkodowaniezalot.eu wynoszą 25% od kwoty otrzymanego odszkodowania;
 • koszty roszczenia odszkodowania mogą wzrosnąć w związku z opłatami sądowymi, prawnymi i innymi;
 • koszty odlicza się od kwoty wypłaconego odszkodowania, a opłaty za usługi pobierane są dopiero po otrzymaniu odszkodowania przez klienta;
 • odszkodowanie zostanie przekazane do pasażera/klienta z polskiego rachunku bankowego bądź z rachunku w walucie euro. Koszty wszelkich przelewów bankowych lub opłat transakcyjnych ponosi Pasażer/Klient.

7. Postanowienia końcowe

 • Wzór niniejszej Umowy obowiązuje od dnia 01.01.2023 r;
 • Mxnet Sławomir Olszyński zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu-umowy;
 • Pasażer/Klient oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z jej treścią, a także wyjaśnił wszelkie wątpliwości;
 • Strony ustalają, że wyłącznym właściwym sądem do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Mxnet Sławomir Olszyński;
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy prosimy o kontakt

Informacje ogólne:
odszkodowaniezalot.eu
Mxnet Sławomir Olszyński
ul. Prószkowska 117A, 45-758 Opole

e-mail: basia@odszkodowaniezalot.eu
telefon: +48 572 014 468